Điều Khoản & Điều Kiện

Điều khoản chung

Bằng việc đồng ý mua hàng, quý Khách hàng đã nghe/đọc kỹ Chính sách này và chỉ thực hiện giao dịch hàng hóa khi đã hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung điều khoản bảo hành theo Chính sách này.
Trường hợp có khiếu nại liên quan đến nội dung Chính sách bảo hành sau thời điểm thực hiện giao dịch thì Lan Lợi chỉ xem xét giải quyết nếu có lí do chính đáng và nếu Chính sách này có chứa điều khoản vi phạm điều cấm của luật.

Sản phẩm

Sản Phẩm và các đặc điểm cơ bản của Sản Phẩm được mô tả trên Trang Mạng. Lan Lợi có thể thay đổi thành phần, đặc điểm hoặc loại Sản Phẩm trên Trang Mạng và cách thức trình bày và đóng góp của chúng. Các thay đổi này sẽ không áp dụng cho Đơn Hàng đã được Khách Hàng đặt trừ khi việc thay đổi này theo yêu cầu của pháp luật.

Hình ảnh của Sản Phẩm trên Trạng mạng là chỉ cho mục đích minh họa. Mặc dù tất cả các nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện chính xác màu sặc, nhưng không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị màu sắc của thiết bị phản ánh chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Do đó, Sản Phẩm có thể hơi khác biệt so với các hình ảnh.